LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 9.
1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Związku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków nadzwyczajnych,
c) członków honorowych,
d) członków wspierających.

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli:
a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału
b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości statutu i regulaminów związkowych
c) uiści przewidywaną opłatę wpisową regulaminem organizacyjnym
d) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału
e) hoduje gołębie pocztowe i bierze udział w lotach organizowanych przez Związek
f) przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
g) w przypadku nie przyjęcia kandydata przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo o ubieganie się o członkostwo w innym Oddziale.

2.Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 14-18 lat, jeżeli spełni warunki wymienione w §10, a ponadto otrzyma pisemną zgodę rodziców względnie opiekunów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.

3.Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i innych krajów. Członkostwo honorowe może być przyznane uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego PZHGP osobom, które ukończyły 60 rok życia i mają, co najmniej 30 - letni staż organizacyjny, oraz osobom, które za aktywną działalność związkową otrzymały już złotą odznakę związkową Osoby ubiegające się o członkostwo honorowe nie mogą być sądownie karane. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, zaś na organizowane wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp.
Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala regulamin.

4.Członkiem wspierającym może być osoba prawna nie biorąca udziału w lotach organizowanych przez Związek, nie posiadająca gołębi, a uznająca cele Związku.

§ 11.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Związku, przy zastosowaniu paragrafu 13,
b) uczestniczyć w zebraniach Związku,

c) korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębia pocztowego,
d) nosić odznakę Związku,
e) uprawnienia wymienione w § 11 pkt. b-d przysługują również członkom nadzwyczajnym.

2.Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowiązek:
a) hodować gołębie i brać udział w lotach i wystawach organizowanych przez Związek,
b) brać czynny udział w pracach Związku
c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz związkowych, d)dbać o dobre imię Związku i współdziałać w dążeniu do osiągnięcia celu statutowego,
d) regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Związku.

3.Członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz w roku kalendarzowym, po sezonie lotowym w miesiącach od l października do 30 listopada
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział, do którego przechodzi. Zarząd Oddziału nie może odmówić przejścia członka do innego Oddziału, jeśli został spełniony podpunkt-c punktu 3,
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi.,

4. Członek zwyczajny, ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PZHGP, na podstawie § 18 ust. 1 pkt. a, podpunkt a2, a3, a4 i pkt. b Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku, jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary i przywrócenie praw, zgodnie z art.23 Rozdz. XX Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 12.
Członek wspierający obowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał Związku.

§ 13.
Członkowie wybierani do władz związkowych muszą posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane staże:
- do władz Oddziału - 2 letni
- do władz Okręgu - 4 letni
- do władz Naczelnych Związku - 5 letni

§ 14.
1. Za osiągnięcia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków, oraz inne osiągnięcia w pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani:
- dyplomami i nagrodami
- odznaczeniami związkowymi.


2.Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie ustala regulamin w sprawie nadawania odznak i członkostwa honorowego uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP.

§ 15.
Członkostwo zwyczajne wygasa na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału w przypadkach:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez członka Związku.
2. Skreślenia na podstawie nie płacenia składek każdego roku kalendarzowego:
- do 30 kwietnia - jako I półrocze
- do 31 lipca - jako II półrocze.
3.Skreślenia ze Związku na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego, orzekającego pozbawienia praw publicznych.
4. Skreślenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, postanawiającego zawieszenie w prawach członka (§ 18 ust. 1 pkt. b Statutu PZHGP).
5. Wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, postanawiającego wykluczenie ze Związku.
6.Śmierć członka.
7.Rozwiązanie Związku.

§ 16.
Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach:
1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo finansowych, przypadających na dzień ustania członkostwa.

2.Członkowie zwyczajni skreśleni ze Związku w przypadkach określonych w § 15 pkt. 1, 2, 3 i 4 mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku.
3.Członkowie zwyczajni wykluczeni ze Związku w przypadkach określonych w § 15
pkt. 5 i § 18 pkt. 1c, a przywróceni do praw członkowskich na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZHGP o zastosowaniu - PRAWA ŁASKI (art. 22 rozdz. 7GX Regulaminu Sądu Koleżeńskiego), mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku.

§ 17.
Członkostwo honorowe wygasa przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się.
2.Pozbawienie tej godności uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością, co najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności, co najmniej 1/2 wybranych delegatów.


§ 18.
1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następujące kary:
a) Kary porządkowe:
1. Upomnienie.
2.Nagana.
3.Pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od l-5 lat.
4.Pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat.
b) Kary pozbawienia członkostwa:
1. na okres od 1-2 lat
2.na okres od 2-5
3.na okres od 5-10 lat
c) Kara pozbawienia członkostwa na zawsze:
1. Wykluczenie ze Związku.
Szczegóły reguluje Regulamin Sądu Koleżeńskiego.

2. W stosunku do młodocianych może być stosowany nakaz sprawowania opieki nad nimi przez długoletnich członków Związku, mających nieposzlakowaną opinię.

3.Członkowi Związku ukaranemu przez Sad Koleżeński, przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego wyższej instancji. Członkowie Związku ukarani przez Główny Sąd Koleżeński PZHGP w I instancji, mogą odwołać się do Sądu Rewizyjnego przy Zarządzie Głównym PZHGP, jako II instancji w sprawie (art.20 Rozdz. XVII RSK).


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl