LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 8 - TECHNIKA GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE WŁADZ ZWIĄZKU


§ 1.

Technika głosowania przy wyborze Prezydenta Związku oraz pozostałych władz jest następująca:

1. Wybory na Prezydenta Związku oraz pozostałych władz Związku, odbywają się w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu udział biorą tylko delegaci.

2. Na liście do głosowania, którą dla wszystkich władz sporządzamy w układzie

alfabetycznym, w rozbiciu na poszczególne władze, głosujący delegat winien:

a) d1a wyboru Prezesa Zarządu pozostawić tylko jedno nazwisko kandydata. Pozostałych kandydatów należy skreślić;

b) dla wyboru pozostałych władz Związku pozostawić tyle nazwisk, która równa się ustalonej liczbie składu przyszłych władz. Pozostałych kandydatów należy skreślić;

c) jeżeli na liście do głosowania głosujący pozostawi mniejszą liczbę nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos należy uznać za ważny;

d) w przypadku zaś, gdy głosujący pozostawił większą ilość nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos taki należy uznać za nieważny.§ 2.

Wybory na Prezydenta Zwązku, prezesa Okręgu, Oddziału PZHGP:

1. Za wybraną osobę na prezesa Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał w pierwszym głosowaniu minimum wyborcze głosów ważnych, tj. powyżej 50 % upoważnionych delegatów do głosowania;

2. Jeżeli wybory na prezesa Zarządu nie przyniosły rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu (powyżej 50 % głosów), to Komisja Skrutacyjna przeprowadza drugą turę głosowania z tym, że pozostają tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów;

3. Prezesem Zarządu w drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma większą ilość głosów ważnych, bez względu na wymagane minimum wyborcze;

4. Jeżeli na Prezesa Zarządu została podana tylko jedna kandydatura i w głosowaniu tajnym ten kandydat nie otrzymał minimum wyborczego (powyżej 50 % głosów), to zarządza się nowe wybory na tę funkcję.

Osoba, która nie otrzymała pozytywnego minimum, nie może ponownie kandydować na funkcję Prezesa Zarządu.

Osoba ta może kandydować do pozostałych władz Związku.§ 3.

Wybory do pozostałych władz naczelnych, okręgowych i oddziałowych Związku:

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą ilość ważnych głosów i nie mniej niż 50 % + 1 głos ważnych głosów.­

2. W przypadku gdy wymagane minimum (50 % + 1 głosów ważnych), uzyska mniejsza ilość kandydatów do ustalonej liczby składu do nowych władz, to Komisja Skrutacyjna zarządza na wakujące miejsca powtórne uzupełniające wybory. Za wybranych w drugiej turze głosowania uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.3. Jeżeli w pierwszej lub drugiej turze głosowania liczba kandydatów, którzy otrzymali jednakową ilość głosów przekracza statutową ilość miejsc we władzach, wówczas zarządza się między nimi kolejną turę głosowania, w której przechodzą do władz – w limicie określonym Statutem – kandydaci z największą ilością ważnych głosów.§ 4.

Wnioski końcowe Regulaminu Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych i KWZD:

1. Krajowemu Walnemu Zjazdowi Delegatów i Okręgowemu lub Oddziałowemu Walnemu Zebraniu Delegatów nie może przewodniczyć członek ustępującego Zarządu.

2. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów mogą uczestniczyć CZŁONKOWIE HONOROWI ZWIĄZKU, na prawach osób zaproszonych i z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Matki nie mogą typować siebie do nowych władz Związku. Ich kandydatury mogą być podane z sali przez delegatów.

4. Krajowy Walny Zjazd Delegatów na podstawie Statutu PZHGP, może uchwalić zmiany w Statucie PZHGP oraz w Regulaminach Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Zarządowi Okręgu, Zarządowi Oddziału, uchwalenie przedstawionych delegatom wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz uchwalenie pozostałych uchwał porządkowych zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

6. Krajowy Walny Zjazd Delegatów oraz Okręgowe i Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów, obraduje na podstawie uchwalonego przez delegatów porządku obrad.

Przewodniczący zebrania odrzuca stawiane pytania i zagadnienia przez delegatów i zaproszonych gości, jeżeli pytania i stawiane zagadnienia nie dotyczą przyjętego na samym początku porządku obrad.§ 5.

1. Wszystkie jednostki terenowe Związku i jednostki pomocnicze Związku zobowiązane są do składania sprawozdań ze swej działalności.2. Z walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych wszystkie jednostki terenowe i jednostki pomocnicze Związku przysyłają sprawozdania i protokoły do 14 dni od odbytego zebrania sprawozdawczego 1ub sprawozdawczo-wyborczego do swoich władz nadrzędnych oraz właściwych Organów administracji samorządowej.§ 6.Gdy w czasie trwania kadencji zminiejszy się skład osobowy władz Zarządu Głównego, Zarządów Okręgów, Oddziałów oraz Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych wynikłych z wystąpienia ze Związku, rezygnacji, odwołania, śmierci, orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych, wówczas następuje uzupełnienie kolejną osobą, która na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym otrzymała największą ilość głosów spośród tych które odpadły.§ 7.Traci moc uchwalony Regulamin Zarządu Głównego PZHGP w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 16.11.1996 roku.§ 8.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 25 listopada 2006 roku w Chorzowie
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl