LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Wybory

2009-02-15  
................................................................................................................................
Szanowni Koledzy Delegaci, hodowcy gołębi pocztowych!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu z nas, jak i ogólnym wyzwaniom stojącym przed naszym Związkiem, w nadchodzących wyborach postanowiłem dołączyć do grona kandydatów na stanowisko Prezydenta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Pozwolę sobie w kilku słowach przybliżyć Wam plany i zadania, jakie chciałbym zrealizować przewodząc naszej organizacji.

1. Relacje zewnętrzne

Podstawowym i zdecydowanie priorytetowym zadaniem jest ułożenie właściwych relacji między PZHGP, a organem nadzoru, jakim w naszym przypadku jest Prezydent Miasta Chorzów. Porozumienie jest w zasięgu ręki – to pewne! Potrzeba jedynie woli zawarcia kompromisu. Woli płynącej nade wszystko z naszej - związkowej strony. Możemy wspólnie wyrazić ją na najbliższym NKWZD, zamykając ten nikomu niesłużący spór.

2. Relacje wewnętrzne - zrozumienie i zaufanie

Zaufanie to fundament wszelkich relacji społecznych, to klucz do sukcesu! Odbudowa wewnątrzzwiązkowego zaufania, jakie w ostatnim czasie z różnych powodów zostało mocno nadwyrężone, jest trudna, ale nie niemożliwa. Potrzeba nam rzeczowej, obiektywnej, merytorycznej informacji płynącej od władz naczelnych, docierającej poprzez wszystkie związkowe ogniwa do każdego hodowcy. Potrzeba nam więcej otwartości, transparentności i zaufania. PZHGP nie ma nic do ukrycia! Jesteśmy stowarzyszeniem, które może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego – czego pierwszym przykładem jest Okręg PZHGP Lublin. Słaby przepływ informacji lub całkowity jego brak jest przyczyną powstawania zbędnych domysłów i podejrzeń, które podsycane personalnymi sporami prowadzą do zafałszowania obrazu Naszego Związku.

3. Prawo Związkowe

Aby zarządzanie Naszym Związkiem było klarowne i efektywne potrzebne są spójne, czytelne oraz jednoznaczne przepisy. W naszym przypadku – Statut i Regulaminy nie mogą być wewnętrznie sprzeczne i stwarzać asumpt do dowolnej interpretacji ustanowionych norm. Nie twierdzę, że obecnie obowiązujące są całkiem złe, nie mniej jednak zawierają one sporo nieścisłości, jak również niedoprecyzowanych sformułowań, a w skutek wielokrotnie wprowadzanych poprawek i „udoskonaleń” – mają wiele sprzeczności. Potwierdzają to członkowie Związku. Szczególnie ci, którzy w sekcjach i oddziałach skazani są na konieczność tworzenia własnych interpretacji przepisów.

3.1. Statut powinien być efektem wcześniej obranej i zaakceptowanej przez hodowców – wizji, celów, norm etycznych w relacjach członkowskich oraz kształtu strukturalno-organizacyjnego Związku, a nie odzwierciedlaniem koniunkturalnych potrzeb. Proponuję wspólne – z przedstawicielami okręgów/regionów – opracowanie zmian do statutu PZHGP w tych częściach, które tego wymagają, przy jednoczesnym skorelowaniu go z aktami wyższego rzędu. Statut winien ustanawiać i regulować m.in.:

a) uprawnienia dotyczące funkcjonowania Regionów i zakresu ich samodzielności,
b) zależności pomiędzy ZG, a okręgami, posiadającymi osobowość prawną,
c) pozycję i zadania ZG w odniesieniu do koordynowania i reprezentowania spraw Związku, jako całości; w kraju i zagranicą,
d) możliwość powierzania pełnienia funkcji Prezydenta PZHGP na warunkach kontraktu menadżerskiego.

3.2. Regulaminy, na czele z Organizacyjnym i Lotowo-Zegarowym, powinny być kontynuacją, uzupełnieniem i rozszerzeniem postanowień Statutu. Muszą odzwierciedlać kierunek wytyczony w Statucie. W związku z tym proponuję:
a) znaczne „odchudzenie” Regulaminu Lotowo-Zegarowego, z jednoczesną korelacją jego postanowień z postanowieniami FCI,
b) rezygnację z obowiązku tworzenia dokumentów wtórnych, co zakończy istniejącą biurokrację w dokumentacji i pozwoli skupić się na rzeczach priorytetowych, czyli kontroli gołębi, a nie jak dotychczas jedynie zbieraniu odpowiednich pieczątek,
c) wprowadzenie obowiązku i zasad kontroli przylotów w celu zwiększenia wiarygodności osiąganych wyników lotowych.

4. Transparentność działań – demokratyczne zasady.

Zarówno przy opracowywaniu aktów prawnych, jak i podczas całej swojej pracy Prezydent i Zarząd Główny bezwzględnie zobowiązane są do przestrzegania zasad demokracji i transparentności. Ta reguła musi stać się dewizą nas wszystkich! Wspólnie wprowadzimy sprawiedliwe i jasne zasady zatwierdzania składu osobowego wszelkiego rodzaju komisji działających przy ZG. Zarząd pod moim kierownictwem będzie w sposób rzetelny i zrozumiały opiniował i zatwierdzał proponowane przez okręgi/regiony składy, a nie powoływał je wyłącznie według własnego uznania.

5. Zadania na dziś.

Niezależnie od realizacji zadań kreujących naszą przyszłość, do wykonania pozostaje praca usprawniająca bieżące funkcjonowanie. Najwyższy czas na uporządkowanie spraw majątkowych Związku. Zgodnie z wyrażanymi oczekiwaniami czeka nas przeniesienie praw własności budynków i budowli, samochodów i kabin transportowych zarejestrowanych dotychczas w ZG – do okręgów do posiadających osobowość prawną. Potrzeba nam lepszego dostosowania wewnętrznej gospodarki finansowej Związku do obowiązującego prawa. Niezbędny jest szybki przepływ informacji między poszczególnymi ogniwami naszej organizacji. Każdy powinien mieć taki sam dostęp do informacji. Komunikaty powinny być spójne, natychmiastowe i ogólnie dostępne.

6. Działania promocyjne

Istotnym elementem działalności promocyjnej naszego Związku powinny być działania ukierunkowane na popularyzowanie naszego sportu m. in. w środkach masowego przekazu oraz oddziaływanie na dzieci i młodzież. Większość naszych członków to ludzie w wieku powyżej 40 lat. W innych krajach UE jest jeszcze gorzej, stąd podejmuje się tam szereg programów mających na celu przyciągnięcie do uprawiania naszego sportu przez młodzież. Wiele pracy na rzecz pozyskiwania młodych hodowców czynią organizacje w Niemczech, Portugalii, Holandii i krajach skandynawskich. To także zadanie dla nas, dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

7. Najbliższa przyszłość.

Największe wyzwania stojące przed Nami to – zorganizowanie dużych, sztandarowych dla naszego Związku imprez jakimi są: Spartakiada ‘2010, Olimpiada ‘2011, Mistrzostwa Świata Gołębi Młodych’2010 a także niewiele ustępujące im rangą Loty Narodowe. Aby temu sprostać potrzebna jest konsolidacja sił, sprawne, zrozumiałe dla wszystkich zarządzanie z jasnym podziałem zadań i odpowiedzialności. Mamy wielu doświadczonych działaczy, kolegów chcących włączyć się w organizację tych imprez. Mamy sponsorów, którzy od lat wspierają działania Związku. Jeśli nie zabraknie nam determinacji w dążeniu do wspólnie wyznaczonego celu - odniesiemy sukces.

8. FCI

Będąc jednym z najpotężniejszych członków Federacji, musimy bardziej aktywnie włączyć się w budowanie przyszłości tej organizacji; czynnie uczestniczyć w opracowywaniu nowych pomysłów i projektów umożliwiających promowanie walorów polskich gołębi. Wspólnie musimy dążyć do tego, żeby polski hodowca, a tym samym nasz Związek cieszył się w społeczeństwie i na świecie uznaniem, a wyniki lotowe uzyskiwane przez polskich były wiarygodne.

Piotr ZdanowiczSylwetka Kandydata, Piotra Zdanowicza
Kolega Piotr Zdanowicz mieszka i hoduje gołębie w Człuchowie w Województwie Pomorskim. Gołębie to jego pasja. Hodował je od najmłodszych lat w rodzinnym Szczecinku, gdzie wspólnie z bratem Janem zdobywał swoje pierwsze tytuły mistrzowskie. Po przeprowadzce do Człuchowa w roku 1986 wstąpił do PZHGP i rozpoczął samodzielną hodowlę, którą prowadzi do dziś; ostatnio w spółce z kolegą. Po uzyskaniu wymaganego stażu związkowego piastował wiele odpowiedzialnych funkcji w oddziale i okręgu. Był m.in.: wiceprezesem do spraw lotowych w oddziale i w okręgu, prezesem oddziału, a obecnie – już drugą kadencję – jest Prezesem Okręgu Pomorze Środkowe. Trzecią kadencję sprawuje mandat delegata na KWZD.


Piotr Zdanowicz

Piotr Zdanowicz jest człowiekiem aktywnym, w każde środowisko wnosi nowatorskie propozycje, nie boi się śmiałych wyzwań. Potrafi przekonywać i inspirować do działania, nie narzucając przy tym swojej woli. W zarządzanym przez siebie Okręgu Pomorza Środkowego doprowadził do wygaszenia wewnętrznych konfliktów, czym zyskał sobie uznanie kolegów i ZG PZHGP. Zachęcił do połączenia macierzystego oddziału z sąsiednim, tworząc w ten sposób jeden prężny oddział, którego hodowcy plasują się na szczytach współzawodnictwa lotowego w okręgu i w regionie. Corocznie organizuje wystawy okręgowe.

Kolega Zdanowicz jest w sile wieku, ma ukończone 48 lat. Dysponuje sporym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi, a szczególnie w rozwiązywaniu spraw spornych i konfliktowych. Zdobywał je pracując na kierowniczym stanowisku w Polskich Zakładach Zbożowych, a obecnie – w firmie „Cargill Polska”, jednym ze światowych liderów branży rolno-spożywczej. Organizuje i nadzoruje tam współpracę z portami Szczecin-Świnoujście, Gdańsk-Gdynia, jak również z kooperantami wrocławskiego oddziału firmy „Cargill Polska”.

Osoba Piotra Zdanowicza łączy w sobie zalety stosunkowo młodego wieku, jak również wiedzy i doświadczenia. Jako przyszły Prezydent PZHGP ma wizję nowoczesnego związku i jest w stanie urzeczywistnić ją, prowadząc go w najbliższą przyszłość zgodnie z oczekiwaniami polskich hodowców i światowymi trendami w hodowli gołębi pocztowych.
Redakcja „Złotego Gołębia”
Spotkania na olimpiadzie

Podczas 31. Olimpiady w Dortmundzie mieliśmy okazję zapytać o wrażenia z tej najważniejszej imprezy wielu Kolegów z Polski. Swoimi opiniami na ten temat podzielił się z nami kolega Jan Świtała z Warszawy, który podkreślił rozmach, jak i pochwalił precyzję i ogromny wkład pracy Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w przygotowanie tego wielkiego święta. Niemiecki Związek obchodzi w tym roku 125. rocznicę swej działalności, co świadczy o Jego pięknej tradycji i historii. Gratulujemy im serdecznie z tej okazji.


Jan Świtała
Kolega Jan Świtała z dużym uznaniem mówił o udziale polskich hodowców na olimpiadzie, ich doskonałym rozeznaniu stanu i poziomu hodowli gołębi pocztowych na świecie. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że większość Kolegów z Polski pytała go o wybory nowego prezydenta PZHGP, próbując poznać jego opinię na ten ważny temat. Nasz rozmówca nie krył swego zdania informując, że najlepszym i godnym kandydatem na to stanowisko będzie Kolega Piotr Zdanowicz, który jest działaczem o sporym doświadczeniu związkowym, energicznym i stosunkowo młodym, mogącym podołać zadaniom administracyjno-organizacyjnym, finansowym jak i kwestiom wewnętrzno związkowym. Jak podkreślił nasz rozmówca, Kolega Piotr Zdanowicz jest właściwym kandydatem na ten ważny Urząd, zwłaszcza że poza trudnymi sprawami związkowymi, wymagającymi szybkiego uzdrowienia, musimy aktywnie przygotować się do najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć jakie stają przed Polskim Związkiem Hodowli Gołębi Pocztowych w ciągu najbliższych dwóch lat.
Realizacja tych zadań wymagać będzie ogromu pracy i poświęcenia, czemu z pewnością sprostają Polscy Hodowcy pod nowym kierownictwem.

Rozmowę przeprowadził:
Red. Tadeusz Nowak

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl