LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Skarga Piotra Patasa do Głównej Komisji Dyscyplinarnej

2008-08-16  Piotr Patas
................................................................................................................................
Kraków, dnia 07.07.2008 roku
Piotr Patas
Brzoskwinia 241
32-084 Morawica
Tel.: 012 283 96 34
e-mail: piotr.patas@wp.pl
Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP
WPKiW, Aleja Różana 6
41-501 Chorzów
Skrytka pocztowa 62


S K A R G A

na postępowanie Komisji Dyscyplinarnych przy Oddziale Tychy i przy Okręgu Katowice.

Zarzuty:

1. Bezzasadne, niezgodne ze Statutem PZHGP wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec mnie z powództwa Prezydium ZG PZHGP.

2. Przekazanie przez KD przy Okręgu Katowice i przejęcie zakończonego postępowania dyscyplinarnego wobec mnie z tegoż powództwa – z Komisji Dyscyplinarnej przy moim macierzystym Oddziale Trzebinia przez Komisję Dyscyplinarną przy Oddziale Tychy.

3. Ponowne rozpatrywanie sprawy przez KD przy Oddziale Tychy; i w efekcie ukaranie mnie – najpierw w dniu 29.05.2008 – zakazem pełnienia funkcji w Związku na okres 5 lat, a potem jeszcze po raz drugi w dniu 23.06.2008 pozbawiono mnie członkostwa w Związku na okres dwóch lat.

Czyny te stanowią rażące naruszenie Statutu PZHGP i Regulaminu Komisji Dyscyplinarnych.

Historia sprawy

Jak do tego doszło?

1. Prezydium ZG PZHGP dnia 21.01.2008 wystosowało wobec mnie pozew do KD przy moim macierzystym Oddziale Trzebinia oskarżając mnie o publikowanie na łamach portalu internetowego „DobryLot” obraźliwych tekstów oczerniających władze naczelne PZHGP.

2. KD przy Oddziale Trzebinia wyraziła gotowość wszczęcia postępowania pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu kosztów postępowania. Obowiązek jej uiszczenia z góry nakazuje przepis Regulaminu Ko¬misji Dyscyplinarnych (Rozdział IV, Art. 4. punkty od 1 do 4). W myśl tegoż regulaminu z tej opłaty zwolnione są jedynie Zarządy PZHGP, a Prezydium ZG, które jest tu „powodem”, Zarządem nie jest. Prezydium ZG może wprawdzie występować w imieniu Zarządu, wszak musi mieć do tego uprawnienia, legitymację w postaci stosownej uchwały. Takiej uchwały do pozwu nie załączono.

3. W tym stanie rzeczy Prezydium ZG zwróciło się do KD przy Okręgu Katowice z wnioskiem o przekazanie pozwu do KD innego oddziału uzasadniając to tym, iż KD w Trzebini jest stronnicza.

4. KD Okręgu Katowice pod przewodnictwem Lechosława Grzyba oddaliła wniosek o przekazanie tego pozwu do Komisji Dyscyplinarnej innego oddziału, pozostawiając sprawę w jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Trzebinia, uzasadniając jednoczenie swoje stanowisko brakiem podstaw do podejrzeń o stronniczość Komisji Dyscyplinarnej w Trzebini.

5. Ponieważ Prezydium ZG – mimo dwukrotnego powiadomienia – nie wniosło do kasy Oddziału Trzebinia wymaganej opłaty z tytułu kosztów postępowania, Komisja Dyscyplinarna przy Oddziale Trzebinia, pismem z dnia 18.03.2008 umorzyła postępowanie. Podstawa prawna: Rozdział VIII, Art. 8. p.1e.

6. Lechosław Grzyb rezygnuje z przewodnictwa i równocześnie z członkostwa w KD przy Okręgu Katowice, a jego miejsce zajmuje dotychczasowy wiceprzewodniczący Władysław Ćwiękała.

7. Nowy przewodniczący KD Okręgu Katowice – Władysław Ćwiękała wznawia zakończone postępowanie dyscyplinarne wobec mnie, kierując pozew do KD przy Oddziale Tychy.

8. Pismem z dnia 13.05.20098 zwracam się zarówno do Okręgowej KD, jak i Oddziałowej KD w Tychach z wnioskiem o umorzenie postępowania, wskazując na uchybienia formalno-prawne postępowania i ra¬żące naruszenia prawa związkowego. KD przy Okręgu Katowice nie ustosunkowuje się do tych zarzutów i nie uznaje ich, w efekcie dochodzi do rozprawy przed KD przy Oddziale Tychy. Tam, po raz kolejny wskazuję na bezprawność samego pozwu, jak również na uchybienia formalno-prawne, lecz członkowie Komisji Dyscyplinarnej w ogóle na to nie reagują.

9. KD przy Oddziale Tychy na rozprawie w dniu 29.05.2008 roku uznała mnie winnym, wymierzając mi karę zakazu pełnienia funkcji we władzach Związku przez okres 5 lat.

10. Pismem z dnia 7.06.2008 odwołuję się od orzeczenia KD przy Oddziale Tychy do KD przy Okręgu Katowice.

11. W dniu 17.06.2008 otrzymuję drugie wezwanie do stawienia się w Domu Związkowym Oddziału Tychy w charakterze pozwanego. Do wezwania tym razem dołączono kopię pozwu, jaki skierowało wobec mnie Prezydium ZG, ale do tych druków nie dołączono żadnego pisma przewodniego. Nie bardzo rozumiałem, dlaczego mam się ponownie stawić w Tychach, bo przecież dnia 29 maja sprawa się odbyła i zapadł wyrok. Bez postanowienia KD przy Okręgu Katowice o ewentualnym uchyleniu orzeczenia z dnia 29.05.2008 we-zwanie na kolejną rozprawę jest przecież bezprzedmiotowe.

12. W dniu 23.06.2008 otrzymałem kopię postanowienia KD przy Okręgu Katowice uchyla orzeczenie KD przy Oddziale Tychy z dnia 29.05.2008 i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przy Zarządzie Oddziału Tychy.

13. W dniu 02.07.2008 otrzymałem kopię drugiego orzeczenia KD przy Oddziale Tychy, w którym wymierzono mi karę pozbawienia członkostwa w Związku na okres dwóch lat.

Uzasadnienie skargi

1. Zarówno sam pozew, jak i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec mnie w tym trybie jest bezpodstawne, bezprawne, bo niezgodne ze Statutem PZHGP. Prezydium ZG w myśl Statutu PZHGP nie ma prawa kierować oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnych wobec niefunkcyjnych członków Związku (nie będących członkami Zarządów). Prezydium ZG może jedynie kierować oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnych wobec członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału. Stanowią o tym zapisy paragrafów 30 i 46 Statutu PZHGP. Prezydium ZG może wystąpić z oskarżeniem wobec członków zawieszonych oddziałów, zaś Prezydium Zarządu Okręgu wobec szeregowych członków Związku. Pozwolę sobie przytoczyć obydwa te paragrafy w oryginalnym brzmieniu:
„§ 30. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
11. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
§ 46. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy:
6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.”
W świetle tych zapisów Statutu, z oskarżeniem do Komisji Dyscyplinarnej może wystąpić wobec mnie, zwyczajnego członka Związku np. Prezydium Zarządu Okręgu, bądź jakikolwiek członek Związku, ale
w żadnym przypadku nie Prezydium ZG PZHGP. Pozew Prezydium ZG wobec mnie jest więc niezgodny ze Statutem!

2. Statut narusza również przekazanie postępowania z KD przy moim macierzystym Oddziale w Trzebini do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej przy Oddziale Tychy, ponieważ KD przy moim macierzystym od¬dziale, pismem z dnia 18.03.2008 umorzyła postępowanie wobec mnie z uwagi na to, że Prezydium ZG – mimo dwukrotnego powiadomienia – nie wniosło do kasy Oddziału Trzebinia wymaganej opłaty z tytułu kosztów postępowania. Podstawa prawna: Regulamin KD, Rozdział VIII, Art. 8. p.1e. Rozpatrywanie po¬zwu wobec mnie przez Komisję Dyscyplinarną przy Zarządzie Oddziału Tychy jest więc nieuzasadnione, tym bardziej iż miesiąc temu Komisja Dyscyplinarna przy Okręgu Katowice oddaliła wniosek o przekazanie tego pozwu do Komisji Dyscyplinarnej innego oddziału, pozostawiając sprawę w jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Trzebinia, uzasadniając jednoczenie swoje stanowisko brakiem podstaw do podejrzeń o stronniczość Komisji Dyscyplinarnej w Trzebini. Ponadto w myśl Regulaminu Komisji Dyscyplinarnych nie można dwukrotnie wnosić pozwu w tej samej sprawie. Podstawa prawna: Rozdział V, Art. 5. p.3., cy¬tuję: „Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie, przez ten sam podmiot uprawniony jest niedopuszczalne.”

3. Próba zastosowania w tym postępowaniu dodatkowej interpretacji, wykładni opracowanej przez Główną Komisję Statutowo-Regulaminową w piśmie z dnia 5.04.2008 – m.in. w kwestii zwolnienia Prezydium ZG z opłat z tytułu kosztów postępowania również pozbawiona podstaw prawnych, ponieważ komisja ta nie ma uprawnień do interpretowania przepisów związkowych. Nie jest ona organem statutowym Związku, lecz została powołana doraźnie, na czas ograniczony z inicjatywy ostatniego KWZD, tylko i wyłącznie w celu przygotowania zmian w obwiązującym Statucie PZHGP oraz Regulaminach Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych oraz wstępnego ich uzgodnienia z jednostkami terenowymi Związku. Cytuję fragment Uchwały nr 1/2007 Prezydium ZG z dnia 25.04.2008. „Do zadań Komisji należeć będzie przygotowanie zmian w obowiązującym Statucie PZHGP oraz Regulaminach Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych oraz wstępne ich uzgodnienie z jednostkami terenowymi naszego Związku.” Koniec cytatu. Pozwolę sobie zauważyć, że nie ma tu mowy o stanowieniu prawa związkowego, ani o jego interpretacji. Natomiast Jan Kawaler nadał tej Komisji uprawnienia do interpretowania prawa. Jest więc ewidentne, że opinia Głównej Komisji Statutowo-Regulaminowej wyrażona w piśmie z dnia 5.04.2008 nie ma mocy prawnej! Powoływanie się na tę opinię przy wznowieniu umorzonego postępowania jest pozbawione podstaw prawnych. Jest to nadużycie swoich uprawnień ze strony kierownictwa Związku. Jest ewidentna manipulacja służąca do uzyskania narzędzi dla rozprawy z osobami krytykującymi kierownictwo Związku.

4. Pragnę również zwrócić uwagę na to, iż za pierwszym razem KD przy Oddziale Tychy, wysyłając mi wezwanie do stawienia się w Tychach w dniu 29.05.2008, nie dopełniła wymogów formalnych opisanych w Regulaminie KD. Wedle zapisu p. 2. art. 5. Rozdziału V, tu cytuję: „Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.” Niestety ja otrzymałem tylko samo wezwanie, w którym nawet nie podano, kto mnie pozywa. Jest to kolejne niedopełnienie formalne.

5. Po moim odwołaniu, w dniu 17.06.2008 otrzymałem drugie wezwanie do stawienia się w Domu Związkowym Oddziału Tychy w charakterze pozwanego. Do wezwania tym razem dołączono kopię pozwu, jaki skierowało wobec mnie Prezydium ZG, lecz nie dołączono do tych druków żadnego pisma przewodniego. Nie bardzo rozumiałem, dlaczego mam się ponownie stawić w Tychach, bo przecież dnia 29 maja sprawa się odbyła i zapadł wyrok. Tymczasem ni stąd ni zowąd druga rozprawa? Żadnego wyjaśnienia w kopercie nie znalazłem. Pozostają domysły. Najprawdopodobniej zdecydowano się powtórzyć rozprawę z powodu podniesionego przeze mnie zarzutu, iż do poprzedniego wezwania nie doręczono mi pozwu. Ale to tylko moje przypuszczenia. Rzecz w tym, że pozwany nie powinien się niczego domyślać, pozwanemu należy napisać jasno i wyraźnie, z jakiego powodu wysyła mu się ponowne wezwanie i dlaczego ma być w tej sprawie drugie posiedzenie. Pragnę podkreślić, że wezwanie na kolejną rozprawę bez postanowienia KD przy Okręgu Katowice o uchyleniu orzeczenia z dnia 29.05.2008 jest bezprzedmiotowe. Dopiero dnia 23.06.2008 (w dniu wyznaczonej drugiej rozprawy) otrzymałem kopię postanowienia KD przy Okręgu Katowice, która uchyla orzeczenie KD przy Oddziale Tychy z dnia 29.05.2008 i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przy Zarządzie Oddziału Tychy. Moim zdaniem wezwanie na drugą rozprawę powinno być mi doręczone w jednej kopercie wraz z postanowieniem Okręgowej KD o uchyleniu poprzedniego orzeczenia i skierowaniu sprawy do powtórnego rozpatrzenia.

6. Wzywając mnie na pierwszą rozprawę na dzień 29 maja br. nie dopełniono wymogów formalnych, nie załączając do wezwania pozwu. Tym razem nie zachowano wymaganych terminów, i to wcale nie dlatego, że Poczta Polska strajkowała. Regulamin Komisji Dyscyplinarnych stanowi, iż „O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony i osoby zainteresowane na 14 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych terminów, może on być skrócony do 7 dni.” (Rozdział VII, Art. 7. p. 5.). Wezwano mnie na dzień 23.06.2008, zaś wezwanie opatrzone jest datą 13.06.2008; i taka sama data widnieje na stemplu pocztowym na kopercie. Termin 14-dniowy nie został więc zachowany. Od 13.06.2008 do dnia 23.06.2008 jest netto zaledwie 9 dni, a powinno być co najmniej 14 dni. Pragnę zauważyć, iż „Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym otrzymano pismo”. (Rozdział VII Art. 7. p.1. Regulaminu KD). Regulamin stanowi wprawdzie, iż „W przypadkach pilnych terminów, może on być skrócony do 7 dni.” Ale to nie jest sprawa i termin pilny, ponieważ Komisje Dyscyplinarne przy Oddziale Tychy i przy Okręgu Katowice o tym nie postanowiły, nigdzie tego nie stwierdziły, nie uzasadniły, i co nie mniej ważne – mnie o tym nie powiadomiły. A zatem w tym przypadku ma zastosowanie termin zwykły, gdzie obowiązuje zawiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym. Ale zwracam uwagę na to, iż nie dochowano na¬wet terminu 7-dniowego, ponieważ licząc od daty otrzymania przeze mnie wezwania (17.06.2008), do daty stawienia się w Tychach (23.06.2008) jest zaledwie netto dni 5. Pragnę zauważyć, iż „Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym otrzymano pismo”. (Rozdział VII Art. 7. p.1. Regulaminu KD). Tak więc na tę drugą rozprawę nie mogłem się stawić, ponieważ powiadomiono mnie o tym zbyt późno, zaledwie na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Na dzień 23.06. 2008 miałem już wcześniej zaplanowane inne zajęcie. To kolejne uchybienie formalne. Terminy dostarczenia mi kolejnych pism można sprawdzić w raportach Poczty Polskiej.

7. Jest jeszcze kwestia kosztów z tytułu kolejnej podróży do Tychów i straconego czasu. Pozwolę sobie za-pytać – a kto ma za to zapłacić? Na czyj koszt miałem udać się do Tychów? Kto miał zapłacić mi za stracony czas? Pragnę zauważyć, iż do uchybień formalnych doszło nie z mojej winy, lecz z winy KD przy Od-dziale Tychy. Gdyby za pierwszym razem do wezwania dołączono pozew, nie byłoby potrzeby powtarzania rozprawy. Komisja Dyscyplinarna przy oddziale Tychy (która tu zawiniła) wzywając mnie na drugą rozprawę powinna zadeklarować pokrycie tych kosztów.

8. Kolejnym, bodaj najpoważniejszym uchybieniem formalnym jest skierowanie sprawy przez KD przy Okręgu Katowice do ponownego rozpatrzenia do KD przy Oddziale Tychy. Narusza ono Regulamin KD. Wedle niego Komisja ta powinna być w całości wyłączona z powtórnego orzekania w tej sprawie. Zapis Rozdziału III, Art. 3., pkt 1c. stanowi bowiem, iż członek Komisji Dyscyplinarnej powinien zostać wyłączony z powtórnego orzekania, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. W takiej sytuacji są wszyscy członkowie KD przy Oddziale w Tychach, a zatem cała Komisja. Wszyscy ono orzekali dnia 29.05.2008. Stąd wniosek, iż KD przy Oddziale Tychy nie może po raz drugi rozpatrywać zaskarżonego orzeczenia. Jest to więc kolejne uchybienie KD przy Okręgu Katowice, która skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia do Tychów.

9. Na drugiej rozprawie Komisja Dyscyplinarna przy Oddziale Tychy zastosowała wyższy wymiar kary. Początkowo zakazano mi pełnienia funkcji w Związku na okres 5 lat, teraz pozbawiono mnie członkostwa w Związku (wraz z zakazem lotowania gołębiami) na okres 2 lat. Co zaszło w międzyczasie od pierwszego do drugiego posiedzenia Komisji? Jakie fakty i jakie okoliczności sprawiły, że zaostrzono karę? Jakie nowe zarzuty się pojawiły? Przed pierwszym posiedzeniem Komisji do wezwania nie załączono pozwu. Podniosłem to na rozprawie. Komisja Dyscyplinarna przy Okręgu Katowice z tego tytułu skierowała sprawę do powtórnego rozpatrzenia. Tym razem nie powiadomiono mnie o tych nowych zarzutach, które spowodowały wymierzenie mi innej, ostrzejszej kary; ani wraz z wezwaniem, ani przy piśmie Okręgowej KD przekazującej sprawę do Tychów do powtórnego rozpatrzenia. Nie dano mi więc możliwości przygotowania się do obrony i ustosunkowania się do tych nowych zarzutów. Jest to kolejne uchybienie formalne.

10. Ponadto chcę podkreślić, że charakter zarzutów sformułowanych w pozwie nie kwalifikuje sprawy do rozstrzygania przez Komisję Dyscyplinarną Związku, ponieważ dotyczą one niuansów prawa prasowego. Dla oceny moich wypowiedzi i rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest ustalenie przez specjalistów prawa prasowego najpierw granic dopuszczalnej krytyki władz PZHGP w tej konkretnej sytuacji łamania przez nie prawa związkowego, a potem określenie, czy i jakie sformułowania użyte przeze mnie naruszają prawo wolnej krytyki wobec jawnych nadużyć Jana Kawalera. Tych kwestii nie są w stanie rozstrzygać zwyczajni członkowie Związku bez przygotowania prawniczego, a zwłaszcza bez znajomości prawa prasowego, a tak niestety się stało.

Wniosek

Przytoczone przeze mnie zapisy Statutu i regulaminu Komisji Dyscyplinarnych są w tej kwestii jedno¬znaczne i nie wymagają dodatkowej interpretacji, zaś postawione przez mnie zarzuty oraz wskazane uchybienia formalno-prawne tego postępowania są w pełni uzasadnione i wskazują, iż w tej sprawie doszło do wielokrotnego, rażącego naruszenia prawa związkowego.

Uważam, że nie można oskarżać i karać członka Związku naruszając prawo związkowe i procedury nakazane Statutem i Regulaminem KD.

Proszę więc Główną Komisję Dyscyplinarną o zweryfikowanie stanowiska Komisji Dyscyplinarnych przy Oddziale Tychy i przy Okręgu Katowice i definitywne umorzenie postępowania.


Piotr Patas

**********************************

Uzupełnienie skargi w związku z orzeczeniem KD przy Okregu katowice

Kraków, dnia 14.08.2008 roku

Piotr Patas
Brzoskwinia 241
32-084 Morawica
Tel.: 012 283 96 34
e-mail: piotr.patas@wp.pl

Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP
WPKiW, Aleja Różana 6
41-501 Chorzów
Skrytka pocztowa 62


W uzupełnieniu skargi z dnia 07.07.2008 roku złożonej przeze mnie do Głównej Komisji Dyscyplinarnej na postępowanie Komisji Dyscyplinarnych przy Oddziale Tychy i przy Okręgu Katowice pragnę poinformować, że w dniu 14.08.2008 roku Komisja Dyscyplinarna przy Okręgu Katowice, rozpatrując moje odwołanie od orzeczenia KD przy Oddziale Tychy, nie bacząc na moje argumenty przedstawione w odwołaniu, pozbawiła mnie członkostwa w PZHGP na okres pięciu lat z zakazem lotowania gołębiami z posesji.

Moim zdaniem zarówno sam pozew, jak i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec mnie w tym trybie jest bezpodstawne i niezgodne ze Statutem PZHGP, a zatem bezprawne. Ponadto w trakcie postępowania doszło do licznych uchybień proceduralnych i formalno-prawnych, które omówiłem szerzej w mojej skardze z dnia 07.07.2008 roku. Nie wzięto ich w ogóle pod uwagę. Komisja ogłaszając werdykt skazujący mnie, nie przedstawiła przy tym żadnego uzasadnienia podjętego orzeczenia. Całokształt tych działań wskazuje na to, iż postępowanie to prowadzono i orzeczenie podjęto z rażącym naruszeniem prawa związkowego.

W tym stanie rzeczy podtrzymuję mój wniosek o zweryfikowanie – w trybie nadzoru – stanowiska Komisji Dyscyplinarnej przy Okręgu Katowice i definitywne umorzenie postępowania.

PIOTR PATAS
Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl