LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Odwołanie Piotra Patasa od orzeczenia KD przy Oddziale Tychy

2008-06-20  Piotr Patas
................................................................................................................................
Kraków, dnia 7.06.2008 roku


Piotr Patas
Brzoskwinia 241
32 084 Morawica

ODWOŁANIE

od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy Oddziale PZHGP Tychy z dnia 29.05.2008.

Orzeczeniu temu zarzucam:

1. Bezzasadne, niezgodne ze Statutem PZHGP wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec mnie z powództwa Prezydium ZG PZHGP.

2. Przekazanie zakończonego postępowania dyscyplinarnego wobec mnie z tegoż powództwa z Komisji Dyscyplinarnej przy moim macierzystym Oddziale Trzebinia do Komisji Dyscyplinarnej przy Oddziale Tychy.
Obydwa czyny stanowią rażące naruszenie Statutu PZHGP i Regulaminu Komisji Dyscyplinarnych.


Historia sprawy

W dniu 29.05.2008 roku Komisja Dyscyplinarna PZHGP przy Oddziale Tychy (....) uznała mnie winnym zarzucanego mu czynu (krytyka działalności kierownictwa PZHGP na portalu internetowym „dobry lot”)
i wymierzyła mu karę (...) 5 lat zakazu pełnienia funkcji we władzach Związku.

Jak do tego doszło?

1. Prezydium ZG PZHGP dnia 21.01.2008 wystosowało wobec mnie pozew do KD przy moim macierzystym Oddziale Trzebinia oskarżając mnie o publikowanie na łamach portalu internetowego „Dobry Lot” obraźliwych tekstów oczerniających władze naczelne PZHGP.

2. KD przy Oddziale Trzebinia wyraziła gotowość wszczęcia postępowania pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu kosztów postępowania. Obowiązek jej uiszczenia z góry nakazuje przepis Regulaminu Ko-misji Dyscyplinarnych (Rozdział IV, Art. 4. punkty od 1 do 4). W myśl tegoż regulaminu z tej opłaty zwolnione są jedynie Zarządy PZHGP, a Prezydium ZG, które jest tu „powodem”, Zarządem nie jest. Prezydium ZG może wprawdzie występować w imieniu Zarządu, wszak musi mieć do tego uprawnienia, legitymację w postaci stosownej uchwały. Takiej uchwały do pozwu nie załączono.

3. W tym stanie rzeczy Prezydium ZG zwróciło się do KD przy Okręgu Katowice z wnioskiem o przekazanie pozwu do KD innego oddziału uzasadniając to tym, iż KD w Trzebini jest stronnicza.

4. KD Okręgu Katowice pod przewodnictwem Lechosława Grzyba oddaliła wniosek o przekazanie tego pozwu do Komisji Dyscyplinarnej innego oddziału, pozostawiając sprawę w jurysdykcji (do rozstrzygnięcia) Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Trzebinia, uzasadniając jednocześnie swoje stanowisko brakiem podstaw do podejrzeń o stronniczość Komisji Dyscyplinarnej w Trzebini.

5. Ponieważ Prezydium ZG – mimo dwukrotnego powiadomienia – nie wniosło do kasy Oddziału Trzebinia wymaganej opłaty z tytułu kosztów postępowania, Komisja Dyscyplinarna przy Oddziale Trzebinia, pismem z dnia 18.03.2008 umorzyła postępowanie. Podstawa prawna: Rozdział VIII, Art. 8. p.1e.

6. Lechosław Grzyb rezygnuje z przewodnictwa i równocześnie z członkostwa w KD przy Okręgu Katowice, a jego miejsce zajmuje dotychczasowy wiceprzewodniczący Władysław Ćwiękała.

7. Nowy przewodniczący KD Okręgu Katowice – Władysław Ćwiękała wznawia zakończone postępowanie dyscyplinarne wobec mnie, kierując pozew do KD przy Oddziale Tychy.
8. Pozwany, Piotr Patas pismem z dnia 13.05.20098 zwraca się zarówno do Okręgowej KD, jak i Oddziałowej KD w Tychach z wnioskiem o umorzenie postępowania, wskazując na uchybienia formalno-prawne postępowania i rażące naruszenia prawa związkowego.

9. KD przy Okręgu Katowice nie ustosunkowuje się do tych zarzutów i nie uznaje ich, w efekcie dochodzi do rozprawy przed KD przy Oddziale Tychy.

10. Tam, po raz kolejny, pozwany Piotr Patas wskazuje na bezprawność samego pozwu, jak również na uchybienia formalno-prawne, lecz członkowie Komisji Dyscyplinarnej w ogóle na to nie reagują. Najprawdopodobniej w ogóle argumentów nie zrozumieli. Pozwany zwraca też z uwagę na to, że wysyłając mu wezwanie do stawienia się w Tychach w dniu 29.05.2008, nie dopełniono wymogów formalnych opisanych w Regulaminie KD. Wedle zapisu p. 2. art. 5. Rozdziału V, tu cytuję: „Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.” Niestety pozwany otrzymał tylko samo wezwanie, w którym nawet nie podano, kto go pozywa. Jest to więc formalne niedopełnienie, które samo w sobie powinno skutkować odroczeniem lub umorzeniem postępowania.

11. KD przy Oddziale Tychy na rozprawie w dniu 29.05.2008 roku uznała Piotra Patasa winnym, wymierzając mu karę zakazu pełnienia funkcji we władzach Związku przez okres 5 lat.

Uzasadnienie skargi

1. Zarówno sam pozew, jak i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec mnie w tym trybie jest bezpodstawne, bezprawne, bo niezgodne ze Statutem PZHGP. Prezydium ZG w myśl Statutu PZHGP nie ma prawa kierować oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnych wobec niefunkcyjnych członków Związku (nie będących członkami Zarządów). Prezydium ZG może jedynie kierować oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnych wobec członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Od¬działu. Stanowią o tym zapisy paragrafów 30 i 46 Statutu PZHGP. Prezydium ZG może wystąpić z oskarżeniem wobec członków zawieszonych oddziałów, zaś Prezydium Zarządu Okręgu wobec szeregowych członków Związku. Pozwolę sobie przytoczyć obydwa te paragrafy w oryginalnym brzmieniu:
„§ 30. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
- Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
§ 46. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy:
- Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.”
W świetle tych zapisów Statutu, z oskarżeniem do Komisji Dyscyplinarnej może wystąpić wobec mnie, zwyczajnego członka Związku np. Prezydium Zarządu Okręgu, bądź jakikolwiek członek Związku, ale w żadnym przypadku nie Prezydium ZG PZHGP. Pozew Prezydium ZG wobec mnie jest więc niezgodny ze Statutem!

2. Statut narusza również przekazanie postępowania z KD przy moim macierzystym Oddziale w Trzebini do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej przy Oddziale Tychy, ponieważ KD przy moim macierzystym oddziale, pismem z dnia 18.03.2008 umorzyła postępowanie wobec mnie, z uwagi na to, że Prezydium ZG – mimo dwukrotnego powiadomienia – nie wniosło do kasy Oddziału Trzebinia wymaganej opłaty
z tyułu kosztów po¬stępowania. Podstawa prawna: Regulamin KD, Rozdział VIII, Art. 8. p.1e. Rozpatrywanie pozwu wobec mnie przez Komisję Dyscyplinarną przy Zarządzie Oddziału Tychy jest więc nieuzasadnione, tym bardziej iż miesiąc temu Komisja Dyscyplinarna przy Okręgu Katowice oddaliła wniosek o przekazanie tego pozwu do Komisji Dyscyplinarnej innego oddziału, pozostawiając sprawę w jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Trzebinia, uzasadniając jednocześnie swoje stanowisko brakiem podstaw do podejrzeń o stronniczość Komisji Dyscyplinarnej w Trzebini. Ponadto w myśl Regulaminu Ko¬misji Dyscyplinarnych nie można dwukrotnie wnosić pozwu w tej samej sprawie. Podstawa prawna: Rozdział V, Art. 5. p.3., cytuję: „Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie, przez ten sam podmiot uprawniony jest niedopuszczalne.”

3. Próba zastosowania w tym postępowaniu dodatkowej interpretacji, wykładni opracowanej przez Główną Komisję Statutowo-Regulaminową w piśmie z dnia 5.04.2008 – m.in. w kwestii zwolnienia Prezydium ZG z opłat z tytułu kosztów postępowania jest również pozbawiona podstaw prawnych, ponieważ komisja ta nie ma uprawnień do interpretowania przepisów związkowych. Nie jest ona organem statutowym Związku, lecz została powołana doraźnie, na czas ograniczony z inicjatywy ostatniego KWZD, tylko i wyłącznie w celu przygotowania zmian w obwiązującym Statucie PZHGP oraz Regulaminach Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych oraz wstępnego ich uzgodnienia z jednostkami terenowymi Związku. Cytuję fragment Uchwały nr 1/2007 Prezydium ZG z dnia 25.04.2008. „Do zadań Komisji należeć będzie przygotowanie zmian w obowiązującym Statucie PZHGP oraz Regulaminach Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych oraz wstępne ich uzgodnienie z jednostkami terenowymi naszego Związku.” W tej sytuacji opinia Głównej Komisji Statutowo-Regulaminowej wyrażona w piśmie z dnia 5.04.2008 nie ma mocy prawnej!

4. Pragnę również zwrócić uwagę na to, iż Komisja Dyscyplinarna przy Oddziale Tychy, wysyłając mi wezwanie do stawienia się w Tychach w dniu 29.05.2008, nie dopełniła wymogów formalnych opisanych w Regulaminie KD. Wedle zapisu p. 2. art. 5. Rozdziału V, tu cytuję: „Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.” Niestety ja otrzymałem tylko samo wezwanie, w którym nawet nie podano, kto mnie pozywa. Jest to więc formalne niedopełnienie, które samo w sobie powinno skutkować odroczeniem lub umorzeniem postępowania.
5. Kolejnym naruszeniem proceduralnym jest niezaproszenie mnie na posiedzenie II instancji, na którym – w oparciu o wniosek oskarżycieli – podjęto postanowienie o przekazaniu pozwu do Tychów; w istocie – zakończonego postępowania w KD przy moim macierzystym Oddziale Trzebinia. Zrobiono to poza moimi plecami, zaocznie, pozbawiając mnie tym samym prawa do przedstawienia własnych argumentów. Ponadto nie miałem możliwości zapoznania się z uzasadnieniem tej decyzji.

6. Ponadto chcę podkreślić, że charakter zarzutów sformułowanych w pozwie nie kwalifikuje sprawy do rozstrzygania przez Komisję Dyscyplinarną Związku, ponieważ dotyczą one niuansów prawa prasowego. Dla oceny moich wypowiedzi i rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest ustalenie przez specjalistów prawa prasowego najpierw granic dopuszczalnej krytyki władz PZHGP w tej konkretnej sytuacji łamania przez nie prawa związkowego, a potem określenie, czy i jakie sformułowania użyte przeze mnie naruszają prawo wolnej krytyki wobec jawnych nadużyć Jana Kawalera. Tych kwestii nie są w stanie rozstrzygać zwyczajni członkowie Związku bez przygotowania prawniczego, a zwłaszcza bez znajomości prawa prasowego, a tak niestety się stało.

Wniosek

Moim zdaniem przytoczone przeze mnie zapisy Statutu i regulaminu Komisji Dyscyplinarnych są w tej kwestii jednoznaczne i nie wymagają dodatkowej interpretacji, zaś postawione przez mnie zarzuty oraz wskazane uchybienia formalno-prawne tego postępowania są w pełni uzasadnione i wskazują, iż w tej sprawie doszło do wielokrotnego, rażącego naruszenia prawa związkowego. Proszę więc Szanowną Komisję o anulowanie orzeczenia wydanego przez KD przy Oddziale Tychy, umorzenie postępowania wobec mnie i ostateczne zamknięcie sprawy.

Piotr Patas

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl