LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Pismo do KD przy Okręgu Katowice

2008-06-01  Piotr Patas
................................................................................................................................
Oto pismo, które wystosowałem do Komisji Dyscyplinarnej przy Okręgu Katowice dowiedziawszy się o przekierowniu pozwu do Komisji Dyscyplinarnej przy Oddziale Tychy.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Katowice
Komisja Dyscyplinarna
41-501 Chorzów
WPKiW
Skrytka pocztowa 177Jako strona w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przeciwko mnie przez Prezydium ZG PZHGP pragnę ustosunkować się do dotychczasowego przebiegu postępowania, zwłaszcza w kontekście Waszego pisma z dnia 8.05.2008 roku. Moim zda¬niem w trakcie postępowania doszło do szeregu nieprawidłowości i uchybień formalno-prawnych, które są w ewidentnej niezgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Ponadto postępowanie to – niezależnie od sformułowanych zarzutów – jest całkowicie niezasadne, tzn. pozbawione podstaw prawnych. Pozwolę sobie kolejno zwrócić na nie uwagę Szanownej Komisji.

1. Niezrozumiałe jest dla mnie przekierowanie pozwu wobec mnie do Komisji Dyscyplinarnej przy Zarządzie Oddziału Tychy, wszak miesiąc temu Komisja Dyscyplinarna przy Okręgu Katowice oddaliła wniosek o przekierowanie tego pozwu do Ko¬misji Dyscyplinarnej innego oddziału, pozostawiając sprawę w jurysdykcji (do rozstrzygnięcia) Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Trzebinia, uzasadniając jednoczenie swoje stanowisko brakiem podstaw do podejrzeń o stronniczość Komisji Dyscyplinarnej w Trzebini. Tym bardziej jest to niezrozumiałe i niekonsekwentne, że w piśmie z dnia 8.05.2008 nie podano żadnych innych okoliczności, czy dodatkowych przesłanek, które uzasadniałyby tę zmianę stanowiska i przekierowanie sprawy do innej Ko¬misji.

2. Postępowanie z powództwa Prezydium ZG wobec mnie, prowadzone wedle procedury opisanej w Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych jest formalnie zakończone, ponieważ Prezydium ZG – mimo dwukrotnego powiadomienia – nie wniosło do kasy Oddziału Trzebinia wymaganej opłaty z tytułu kosztów postępowania. W związku
z tym Komisja Dyscyplinarna przy Oddziale Trzebinia, pismem z dnia 18.03.2008 umorzyła postępowanie.
Podstawa prawna: Rozdział VIII, Art. 8. p.1e.

3. Ponadto w myśl Regulaminu Komisji Dyscyplinarnych nie można dwukrotnie wnosić pozwu w tej samej sprawie; tym bardziej, że od tego czasu – wedle mojej wiedzy – nie zaistniały żadne nowe fakty, okoliczności, które uzasadniałyby jego wznowienie. Wasze pismo z dnia 8.05.2008 też takich okoliczności nie podaje.
Podstawa prawna: Rozdział V, Art. 5. p.3., cytuję: „Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie, przez ten sam podmiot uprawniony jest niedopuszczalne.”

4. Prezydium ZG w myśl obowiązującego Statutu PZHGP nie ma prawa kierować oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnych wobec niefunkcyjnych członków Związku (nie będących członkami Zarządów). Prezydium ZG może jedynie kierować oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnych wobec członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Od¬działu. Stanowią o tym zapisy paragrafów 30 i 46 Statutu PZHGP. Nasze przepisy związkowe zostały sformułowane na zasadzie hierarchicznej, wedle prawidła: Prezydium ZG wy-stępuje wobec członków zawieszanych oddziałów, zaś Prezydium Zarządu Okręgu wobec szeregowych członków Związku. Pozwolę sobie przytoczyć obydwa te paragrafy w oryginalnym brzmieniu:

„§ 30. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
11. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,

§ 46. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy:
6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.”

W świetle tych zapisów, z oskarżeniem do Komisji Dyscyplinarnej może wystąpić wobec mnie, szeregowego członka Związku np. Prezydium Zarządu Okręgu, bądź jakikolwiek członek Związku, ale w żadnym przypadku nie Prezydium ZG PZHGP. Pozew Prezydium ZG wobec mnie jest więc niezgodny ze Statutem!

Uważam, że powyższa argumentacja oparta o aktualne przepisy związkowe jest jednoznaczna i stwarza wystarczające przesłanki dla umorzenia postępowania wobec mnie. Proszę więc Szanowną Komisję o zweryfikowanie swego stanowiska w tej sprawie i ostateczne zamknięcie postępowania.


Piotr Patas
dnia 13.05.2008 rokuDo wiadomości otrzymują:
- Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP,
- Prezydium ZG PZHGP,
- a/a


Niestety na to pismo KD przy Okręgu Katowice nie zareagowała i do dziś nie ustosunkowała się do niego.

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl