LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 17 - SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCMCZE W ODDZIAŁACH ZGODNIE Z §55 UST. 2 STATU


§ 58.
1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.

2.Udział w Walnym Zebraniu sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym regulaminem zebrań sprawozdawczo-wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy:
a) rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji
b) określanie kierunków działania Sekcji
c) wybranie władz Sekcji w głosowaniu tajnym:
- prezesa sekcji
- sekretarza sekcji
- skarbnika sekcji
c) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady a dotyczących działalności Sekcji
d) wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.

4. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.

5.Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed terminem zebrania.

6.Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl