LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 14 - ZARZĄD ODDZIAŁU


§ 54.
1. Zarząd Oddział pod przewodnictwem Prezesa wybiera ze swego grona:
- wiceprezesa do spraw organizacji lotów
- wiceprezesa do spraw gospodarczych
- wiceprezesa do spraw finansowych
- sekretarza.
Jednego z wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I zastępcy Prezesa.
2. Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej polowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
§ 55.
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.
2.Powofywanie Sekcji na wniosek 15 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 58 Statutu oraz zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym uchwalonym przez Zarząd Główny.


3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.

4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zebrania Sekcji.

5. Uchwalenie budżetu rocznego w miesi4cu lutym.

6.Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.

7.Gospodarowanie majątkiem Oddziału.

8. Stawianie wniosków do Zarządu Okręgu o nadanie odznak.

9.Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomości członków w miesiącu lutym.

10.Inicjowanie prac społecznych na rzecz Związku.

1l. Corocznie Zarząd Oddziału w miesiącu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą członkowie lub delegaci (§ 50 ust.2 Statutu PZHGP) w celu:
a)uchwalenia preliminarza budżetowego,
b)udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
c)planu lotów gołębi dorosłych i młodych.
Uchwalenie preliminarza budżetowego, udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału lub uchwalenie planu lotów, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej potowy członków lub delegatów.

12.Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na członka Oddziału, którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.

13.Hodowca, który dokonał wykroczenia niezgodnego z Regulaminem Lotowo Zegarowym, uchwałą Zarządu Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych).

14.Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo - Zegarowym, Zarząd Oddziału PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału PZHGP.

15. Rozparzenie sprawy przez Sądy Koleżeńskie I i II instancji a dotyczące wykroczenia niezgodnego z Regulaminem Lotowo - Zegarowym (§ 55 ust.l2 i 13 niniejszego przepisu), muszą się zakończyć w danym sezonie lotowym, nie później jednak niż 30 października danego roku kalendarzowego.

16.W przypadku przewlekania rozpatrzenia sprawy przez Sądy Koleżeńskie I lub II instancji, nałożone zawieszenie w prawach lotowania hodowcy przez Zarząd Oddziału PZHGP (§ 55 ust.l2 niniejszego przepisu), przestaje obowiązywać z dniem I listopada danego roku kalendarzowego.
Sprawa rozpatrywana jest w normalnym trybie bez prawa zawieszenia hodowcy w prawach lotowania i członkostwa.


17.Zarząd Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl