LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 13 - WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU


§ 50.
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

2.Udział w Walnym Zebraniu biorą:
a) z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub nie posiada sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza:
-do 120 członków 1 delegat na 3 członków Sekcji
-od 121 do 200 członków 1 delegat na 4 członków Sekcji -powyżej 200 członków 1 delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 2letni staż związkowy do władz Oddziałowych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

b) z biernym prawem wyborczym członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowe} Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

c) z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 51.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2. Określenie kierunków działania Oddziału.

3.Decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 4.Wybranie władz Oddziału:
- Prezesa Oddziału
- Zarządu Oddziału - 6-8 członków
- Komisji Rewizyjnej - 5 członków
- Sądu Koleżeńskiego - 5 członków
- Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie.

5. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności oddziałów.
7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów, przy obecności, co najmniej połowy c2łonków lub delegatów uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


8. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności polowy członków lub delegatów w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

§ 52.
1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału na 14 dni przed terminem zebrania.

2.Wahte Zebrania Oddziałów odbywają się w miesiącu lutym.

§ 53.
1. Nadzwyczajny Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach jest zwoływany przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu, przy zawieszeniu Zarządu Oddziału i wyznaczeniu kuratora.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania przez Zarząd Oddziału lub wyznaczonego przez Zarząd Okręgu - kuratora.

3.W związku z powyższym delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl