LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 10 - ZARZĄD OKRĘGU I PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU


§ 44.
Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:

1. Określenie kierunków działania Okręgu w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.

2.Tworzenie, reaktywowanie i rozwiązywanie oddziałów oraz określenie ich zasięgu terytorialnego.

3.Ocenianie pracy Prezydium Zarządu Okręgu i Oddziału.

4.Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomości oddziałom w miesiącu grudniu.

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Oddziału i Prezydium Zarządu Okręgu.

6.Wnioskuje i opiniuje wnioski o nadanie złotej odznaki Związku.

7.Wnioskuje i opiniuje wnioski o nadanie odznaki "Za Wybitne Osiągnięcia"

8. Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów o ile są sprzeczne ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.

9.Zawieszanie Zarządów Oddziałów o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.

10.W razie zawieszenia całego Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd. Okręgu ustala wytyczne dla kuratora.
11.Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na członków zawieszonego Zarządu Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze statutem, regulaminami i przepisami Związku.

12.Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej, połowy członków Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.

§ 45.
1. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.

2.Zarząd Okręgu w miesiącu marcu zwołuje roczne zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą delegaci (§ 40 ust.3 Statutu PZHGP) w celu:
a)uchwalenia preliminarza budżetowego
b)udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.


3.Uchwalenie preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.

§46.
Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera ze swego grona prezydium w składzie:
- wiceprezesa do spraw organizacji lotów
- wiceprezesa do spraw gospodarczych
- wiceprezesa do spraw finansowych
- sekretarza
Jednego z wiceprezesów Zarząd Okręgu wybiera na funkcję I zastępcy prezesa

§ 47.
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością okręgu.

2.Wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Głównego.

3.Prrygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu.

4.Nadzór nad pracą zarządów oddziałów.

5.Zawieszanie uchwał zarządów oddziałów sprzecznych ze statutem, regulaminami i przepisami Związku.

6.Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.

7.Angaowanie pracowników etatowych.

8.Gospodarowanie majątkiem Okręgu.

9.Organizowanie lotów okręgowych.

10. Nadawanie odznak srebrnych.

11. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl