LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 9 - OKRĘGOWE WALNE ZEBRNIE DELEGATÓW


§ 40.
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu.

2.W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć, co najmniej polowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Okręgowy Walny Zjazd Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników Zjazdu. Szczegóły reguluje regulamin w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, uchwalony przez Zarząd Główny.

3.Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą:
a)z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg klucza:
-do 500 członków należy w oddziałach wybrać 40 delegatów
-od 501-800 członków należy w oddziałach wybrać 45 delegatów
-od 801-2000 członków należy w oddziałach wybrać 50 delegatów
-od 2001-5000 członków należy w oddziałach wybrać 55 delegatów
-od 5001- wzwyż członków należy w oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Oddziale, oraz posiada 4letni staż związkowy do władz okręgowych Związku.

Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział, jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
b) z biernym prawem wyborczym członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
c)z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje regulamin w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych uchwaloną przez Zarząd Główny.

§ 41.
Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy:

1.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz.

2.Określanie wytycznych do programu działania Okręgu. 3.Wybranie władz okręgowych:
- Prezesa Zarządu Okręgu
- Zarządu Okręgu - 6-8 członków
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków
- Okręgowego Sądu Koleżeńskiego - 5 członków
- Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

4.Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata.

5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad.

6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

7.Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy delegatów w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
§ 42.
1. Termin, miejsce i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium Okręgu na l4 dni przed terminem zebrania.
2.Walne Zebrania w okręgach odbywają się w miesiącu marcu.

§ 43.
1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest zwoływane przez
Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek I/2 liczby Zarządów Oddziałów.

2.Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3.W związku z powyższym delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl