LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 6 - ZARZĄD GŁÓWNY I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO


§ 31.
1. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku opierają się na uchwałach i postanowieniach Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.

2.Zatwierdza regulaminy z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.

3.Ocenia i zatwierdza działalność Prezydium Zarządu Głównego, prowadzoną w okresach między posiedzeniami.

4.Zatwierdza preliminarz roczny.

5. Ustala wysokość składek członkowskich.
Składki członkowskie wpłacane są w dwóch okresach roku kalendarzowego:
a)pierwsza wpłata do 30 kwietnia -jako I półrocze
b)druga wpłata do 31 lipca -jako II półrocze

6.Zatwierdza cenę obrączki rodowej z podziałem na koszt należny Zarządowi Głównemu, oraz koszt, jaki pozostaje w jednostkach terenowych Związku. Szczegóły określa Regulamin organizacyjny.

7.Podejmuje decyzje odnośnie zbywania majątku trwałego Związku, oraz podejmuje decyzje utworzenia Funduszy na określone cele.

8.Rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Prezydium Zarządu Głównego.

9.Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów członkostwa honorowego.

10. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki "Za Wybitne Osiągnięcia".

11. Powołuje Sąd Rewizyjny do rozpatrzenia rewizji nadzwyczajnej. Szczegóły określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.

12.Udziela prawa Łaski na wniosek strony, jeżeli wykluczenie nastąpiło w oparciu o § 15 pkt.3 i pkt.5 Statutu.

13.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.

§ 32.
1. Zarząd Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej ni dwa razy w roku.

2.Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani mogą być z głosem doradczym:
-przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
-przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
-przewodniczący Kolegium Sędziów -przewodniczący Kolegium Redakcyjnego HGP
-prezesi tych zarządów okręgowych, które nie są reprezentowane we władzach Zarządu Głównego.

3.Pomiędzy zjazdami, Zarząd Główny zwołuje w miesiącu kwietniu posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Okręgu, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Kolegium Sędziów, celem uchwalenia preliminarza budżetowego, regulaminu lotów i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium. Uchwała w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego i Prezesów Okręgu.

§ 33.
1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezesa wybranego na KWZD, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie:
- wiceprezesa d/s organizacji lotów
- wiceprezesa d/s gospodarczych
- wiceprezesa d/s finansowych
- sekretarza.


2. Jednego z wiceprezesów Zarząd Główny wybiera na funkcję I zastępcy Prezesa. Ponadto Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego i pozostałych członków tego Kolegium.

3.W czasie trwania kadencji Zarząd Główny może odwołać większością 2/3 głosów wybranego członka Prezydium Zarządu Głównego, przy obecności połowy członków Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.

§ 34.
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku.

2. Wykonywanie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego.

3.Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

4.Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Związkami za granic

5. Nabywanie majątku trwałego i ruchomego Związku.

6.Zatwierdzanie wniosków o nadanie złotej odznaki Związku.

7.Powotywanie Komisji i Zespołów w celu wykonywania określonych zadań statutowych.

8. Pełnienie nadzoru nad pracą Zarządów Okręgów.

9.Przyznanie dotacji Okręgom na określone cele Statutowe.

10. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu.

11. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydawanych w I instancji i kierowanie ich do Sądu Rewizyjnego PZHGP.

12.Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez hodowców o zastosowanie Rewizji Nadzwyczajnej.

13.Rozpatrywanie odwołań od decyzji Okręgów i Oddziałów.

14.Zawieszanie uchwał Zarządów.

15. Zawieszanie Zarządów o ile ich działalność jest sprzeczna ze statutem, regulaminami i przepisami Związku.

I6.W razie zawieszenia całego Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu i Oddziału. Prezydium Zarządu Głównego ustala wytyczne dla kuratora.

17.Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze statutem, regulaminami i przepisami Związku.

18.Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.


§ 35.
Prezydium Zarządu Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy:

1. Pracowników etatowych, których ilość ustala Zarząd Główny w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy.

2. Powołanych pełnomocników do realizacji określonych zadań wg ustalonego dla nich szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialności.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl