LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 5 - KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW


§ 28.
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2.Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co 4 lata w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem.

3.W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
a) z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu.
Następny delegat na 151 członków Okręgu.
Delegatem na KWZD może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5 letni staż związkowy do władz naczelnych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg -jako jednostka terenowa Związku, według klucza 1 delegat na każde 300 członków Okręgu i następny delegat na 151 członków Okręgu, jak i w Okręgu istniejącym.
Delegatem na KWZD nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
b) z biernym prawem wyborczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący Kolegium Sędziów,
c) z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje regulamin w sprawie zebrań sprawozdawczo - wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 29.
Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz.

2. Ustalenie generalnych kierunków działania Związku.

3.Wybór władz naczelnych:
- Prezesa Zarządu Głównego
- Zarządu Głównego - 20 członków
- Głównej Komisji Rewizyjnej - 5 członków
- Głównego Sądu Koleżeńskiego - 7 członków

4.Uchwalanie ramowego budżetu na 4 lata.
5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad.
6.Uchwalenie regulaminów dla pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
7.Przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.
8.Uchwalanie projektów zmian Statutu PZHGP.
9.Decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania Związku.
10. Rozpatrywanie odwołań Zarządów Okręgów od decyzji Zarządu Głównego podjętych między zjazdami.
11. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
12.Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Związku, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy delegatów w I terminie i bez względu na liczebność w I terminie.

§ 30.
1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgów.

2.Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3.W związku z powyższym delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl