LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Statut PZHGP » ROZDZIAŁ 4 - STRUKTURA ORGAMZACYJNA


§ 19.
Władzami naczelnymi Związku są:
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
4. Główny Sąd Koleżeński.

§ 20.
Jednostkami terenowymi Związku są:
1. Okręgi.
2. Oddziały.
§ 21.
1. Okręg tworzony jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.


2.W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), to Zarząd Główny PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg.
Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZHGP ich członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej.

3.Jeżeli Zarząd Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) w istniejącym już Okręgu, to nowo tworzony Okręg musi zrzeszać 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Okręgu musi pozostać nie mniej niż 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny. Władzami Okręgowymi są:
1. Walne Zebranie Delegatów.
2.Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu.
3.Okręgowa Komisja Rewizyjna.
4.. Okręgowy Sąd Koleżeński.
Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 22.
1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2.W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Oddział.
Zgodnie z § 61 ust-2 Statutu PZHGP ich członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej.

3.Jeżeli Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział (drugi i następny) w istniejącym już Oddziale, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.
Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny.
Władzami Oddziału są:
1. Walne zebranie Członków lub Delegatów.
2.Zarząd Oddziału.
3.Komisja Rewizyjna Oddziału.
4.Sąd Koleżeński Oddziału.


§ 23.
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie organizacyjnym. Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP. Tryb łączenia oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 24.
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności, wybrany I zastępca - Wiceprezes Zarządu.

2.W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa przed upływem jego kadencji, to nowego Prezesa wybiera Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów (Krajowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów).

3.W wypadku śmierci Prezesa, jego rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji w czwartym roku biegnącej kadencji, to do Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów Zarządem kieruje, wybrany I zastępca Prezesa.

4.W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz, uzupełnienie składu osobowego następuje kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. W wypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym, lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. Szczegóły reguluje regulamin w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, uchwalony przez Zarząd Główny.

5. Uchwały wszystkich Władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 25.
1. Przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.

2.Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 26.
Władze Związkowe wymienione w § 19 § 21, § 22 i § 25, wybierane są w głosowaniu tajnym. Tryb zwoływania i przeprowadzania zebrań, posiedzeń oraz uzupełnienia składów Zarządów i stan liczebny Oddziałów ustala regulamin w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.


§ 27.
Kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl