LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 7 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ


§ 1.1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze lub KWZD otwiera Prezydent, Prezes lub członek Zarządu (Oddziału, Okręgu lub Zarządu Głównego) i proponuje porządek obrad, który wymaga zatwierdzenia przez delegatów.2. Na wniosek ustępującego Zarządu, czy te na wniosek delegatów z sali, wybiera się przewodniczącego zebrania lub zjazdu, prezydium zebrania lub zjazdu oraz protokolantów.3. Na walnym zebraniu lub KWZD nie może przewodniczyć członek Zarządu ustępujących władz.

Może przewodniczyć walnemu zebraniu lub KWZD, zaproszony gość lub przedstawiciel władz nadrzędnych Związku.

4. Na wniosek prezydium zebrania sprawozdawczo-wyborczego (Zjazdu) wybiera się:

a) 3-5 osobową Komisję Wnioskową, która rozpatrzy i przedłoży do uchwalenia przez delegatów wnioski, które wysunięte zostały w dyskusji względnie, wpłynęły na piśmie;

b) 3-5 osobową Komisję Mandatową, której zadaniem będzie sprawdzenie ważności mandatów delegatów oraz ich obecności na walnym zebraniu i KWZD;

c) dla Okręgowych i Oddziałowych Walnych Zebrań Delegatów (Członków) 3-5 osobową Komisję Matki - celem przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:

- Prezesa Zarządu Oddziału lub Okręgu;

- Zarządu Oddziału lub Okręgu;

- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej;

- delegatów na Walne Zebranie Okręgu 1ub KWZD.

d) dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów wybieramy 15-osobową Komisję Matkę, dla przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:

- Prezydenta Związku;

- Zarządu Głównego;

- Głównej Komisji Rewizyjnej;

- Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

5, W skład wszystkich komisji wchodzą wyłącznie delegaci wybrani na oddziałowych, lub okręgowych walnych Zebraniach Delegatów. W pracach Komisji Matki nie mogą brać udziału członkowie ustępujących władz.

6, Wszystkie komisje wybieramy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowu delegatów.§ 2.

Do zadań Komisji Matki należy:

1. Opracować listę kandydatów, która odzwierciedla dążność delegatów do zapewnienia we władzach Związku fachowości i reprezentatywności.

2. Omówienie kandydatów do władz, aby uczestnicy mieli możność ocenić zgłoszone kandydatury.

3. Przyjąć dodatkowe zgłoszone kandydatury z sali z tym, że Komisja Matki powinna dążyć aby osoba zgłaszająca kandydata do władz omówiła podaną kandydaturę.

4. Jeżeli do któregoś z kandydatów do władz zgłoszone zostaną sprzeciwy, delegaci w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zdecydują czy daną kandydaturę umieścić na liście wyborczej.5. Komisja Matki przyjmuje na listę wyborczą wszystkich podanych kandydatów z sali, jeżeli podani na kandydatów wyrazili na to zgodę.

Zamknięcie listy wyborczej do wszystkich władz następuje na wniosek z sali, po jego pozytywnym przegłosowaniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez delegatów.

W wypadku negatywnego przegłosowania przez delegatów zamknięcia listy wyborczej, Komisja Matka przyjmuje z sali dalszych podawanych kandydatów za ich zgodą, aż do zamknięcia list wyborczych.

6. Na funkcję Prezydenta lub Prezesa Zarządu można podać dowolną ilość kandydatów przez Komisję Matki, jak i z sali obrad.

Dopuszcza się podania (zarejestrowania na liście wyborczej) przez komisje matki jednego kandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu na wypadek braku podania z sali obrad kontrkandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu.

Na funkcję prezesa Zarządu, jak i do pozostałych władz, mogą być podane osoby z ustępujących władz Związku.

7. Po omówieniu i zamknięciu listy kandydatów do władz, komisja Matki sporządza listę wyborczą, umieszczając na niej nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym w następującej kolejności:

a) w pierwszej kolejności na Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu;

b) po jego wyborze, pozostałe listy kandydatów do:

- Zarządu (Głównego, Okręgu, Oddziału);

- Komisji Rewizyjnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej);

- Komisji Dyscyplinarnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej).§ 3.

Do przeprowadzenia w y b o r ó w na Prezesa Zarządu i pozostałych władz Związku, Zebranie Delegatów lub KWZD wybiera 2 Komisje Skrutacyjne:

a) odrębną 3-5 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru Prezesa Zarządu;

b) odrębną 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru:

- Zarządu Głównego - 20 - 25 osób;

Głównej Komisji Rewizyjnej - 5 – 7 osób;

Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5 - 7 osób.- Zarządu Okręgu - 6-9 osób;

Okręgowej komisji Rewizyjnej - 5 osób;

Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.

- Zarządu Oddziału - 6-9 osób;

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - 5 osób;

Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym przez delegatów dla wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu, po jego wyborze i ogłoszeniu przez przewodniczącego Komisji wyników wyboru, z mocy niniejszego regu1aminu - jest rozwiązana.

Członkowie rozwiązanej Komisji Skrutacyjnej d1a wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu mogą kandydować do pozostałych władz Związku.

§ 4.

Po ogłoszeniu listy kandydatów do pozostałych władz Związku przez Komisje Matki, Delegaci wybierają 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną.

1) Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być:

a) osoba umieszczona na liście wyborczej do władz;

b) członek Komisji Matki.

2) Zadaniem komisji Skrutacyjnej jest:

a) przygotowanie list wyborczych;

b) przeprowadzenie głosowania;

c) obliczenie wyników wyborów;

d) ogłoszenie wyników wyborów.Komisję Skrutacyjną delegaci Walnego Zebrania lub KWZD, wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności połowy delegatów.

Wybrana przez delegatów Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.

Protokół z obliczenia głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji.REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl