LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 5 - WYBORY DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZWIĄZKU


§ 1.

WALNE ZEBRANIE SEKCJI1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.2. ­Walne Zebranie Sekcji zwoływane jest w miesiącu styczniu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy członkowie Sekcji.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.

5. Walne Zebranie Sekcji w głosowaniu tajnym wybiera:

- prezesa Sekcji;

- sekretarza Sekcji;

- skarbnika.

6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos przewodniczącego Sekcji liczy się podwójnie.§ 2.

WALNE ZEBRANIE REJONU LOTOWEGO1. Rejony Lotowe powoływane są przez Zarząd Okręgu i są jednostkami pomocniczymi Okręgu.

2. Najwyższą władzą Rejonu Lotowego są delegaci oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.

Delegatami Oddziału są:

- Prezes Zarządu Oddziału;

- Wiceprezes d/s organizacji lotów;

- Sekretarz Zarządu Oddziału.

3. Walne Zebranie Rejonu Lotowego zwoływane jest w miesiącu marcu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.

5. Walne Zebranie Rejonu Lotowego w głosowaniu tajnym wybiera:

- przewodniczącego Rejonu Lotowego;

- sekretarza Rejonu Lotowego.

Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes lub delegat Oddziału został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego.

6. Po dokonaniu wyboru do władz Rejonu Lotowego, delegaci Oddziałów nie zachowują mandatów do następnego Walnego Zebrania Rejonu Lotowego .

7. Uchwały Walnego Zebrania Rejonu Lotowego zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos przewodniczącego Rejonu Lotowego liczy się podwójnie.§ 3.

KOLEGIUM SĘDZIÓW1. Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa Kolegium Sędziów, jako organ pomocniczy Związku.2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3. Kadencja władz Kolegium Sędziów jest czteroletnia.

4. Najwyższą władzą Kolegium Sędziów jest Walne Zebranie Kolegium Sędziów, zwoływane w miesiącu marcu co 4 lata.

5. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Kolegium Sędziów.

6. Walne Zebranie Kolegium Sędziów w głosowaniu tajnym wybiera:

- Przewodniczącego Kolegium Sędziów.;

- Zarząd Kolegium Sędziów - 4 sędziów;

- Komisję Szkoleniowo-Egzaminacyjną - 5 sędziów.7. Uchwały Walnego Zebrania Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy sędziów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

8. Odwołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Zarządu Kolegium Sędziów, Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy Kolegium Sędziów.
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl