LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 4 - WYBORY DO WŁADZ ZWIĄZKU


§ 1.

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata w miesiącu kwietniu i ogłoszony jest na 30 dni przed przewidywanym terminem.

3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach okręgu w/g klucza podanego w Rozdz.III § 4 pkt 1 niniejszego regulaminu, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz.

Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 25 Statutu PZHGP.

Krajowy Walny Zjazd Delegatów wybiera następujące władze naczelne;

- Prezydenta Zarządu Głównego;

- Zarząd Główny - 20 – 25 członków;

- Główną Komisję Rewizyjną - 5 – 7 członków;

- Główną Komisję Dyscyplinarną - 5 - 7 członków.

4. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, oraz rozwiązanie Związku, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.§ 2.

OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania okręgu.2. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w miesiącu marcu i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.3. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Oddziałów w/g klucza podanego w Rozdz.III § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu, członkowie ustępujących władz, delegowani przedstawiciele wyższych władz Związku oraz zaproszeni goście.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz.

Okręgowe Walne Zebranie Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 40 Statutu PZHGP.

Okręgowe Walne Zebranie Delegatów wybiera następujące władze Okręgu:

- Prezesa Zarządu Okręgu;

- Zarząd Okręgu - 6-9 członków;

- Okręgową Komisję Rewizyjną - 5 członków;

- Okręgową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków.

4. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Okręgowe Walne Zebranie Okręgu, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.§ 3.

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.2. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub delegatów zwoływane jest w miesiącu lutym i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Sekcji w/g klucza podanego w Rozdziale III § 4
pkt. 3.

Jeżeli liczba członków Oddziału nie przekracza 90 członków, to w Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie z tym, te czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

W Oddziałowym Walnym Zebraniu Delegatów czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz Oddziału.

Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 53 Statutu PZHGP.

Oddziałowe Walne Zebranie członków lub Delegatów wybiera następujące władze Oddziału;

- Prezesa Zarządu Oddziału;

- Zarząd Oddziału - 6-9 członków;

- Oddziałową Komisję rewizyjną - 5 członków;

- Oddziałową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków.

4. Uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.

REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl