LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej


Regulamin
Regulamin zebrań spr.-wyb. » ROZDZIAŁ 3 - KADENCJE, CZYNNE I BIERNA PRAWA WYBORCZE


§ 1.

KADENCJE1. Na podstawie § 23 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata tj.: Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału.

2. Czteroletnia kadencja trwa również w organach pomocniczych Związku.

3. Ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.

4. Wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, na wskutek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji.§ 2.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ORAZ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE1. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze we władzach naczelnych Związku i w jednostkach terenowych Związku odbywają się w następujących terminach:

a) w miesiącu lutym – Oddziały;

b) w miesiącu marcu – Okręgi;

c) w miesiącu kwietniu – KWZD.2. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych Związku odbywają się w następujących okresach:

a) w miesiącu styczniu – Sekcje;

b) w miesiącu marcu – Kolegium Sędziów;

c) w miesiącu marcu – Rejony Lotowe.

§ 3.

DELEGACI NA ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

I SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

1. Członkowie zwyczajni wybierani do władz związkowych muszą posiadać co najmniej

następujący nieprzerwany staż związkowy:

- do władz Oddziału - 2 letni

- do władz Okręgu - 4 letni

- do władz naczelnych Związku - 5 letni

Jeżeli przerwa w przynależności członka zwyczajnego Związku nie przekroczyła roku,

wówczas poprzedni okres zalicza się do ciągłości.2. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany w głosowaniu tajnym każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany staż związkowy zgodnie z §10 Statutu PZHGP.

3. Członek zwyczajny Związku na którego nałożona została kara przez Sąd Koleżeński może być delegatem i może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli zgodnie z Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej nastąpiło zatarcie kary .

Zatarcie karyjest równoznaczne z tym, że kary nie było.4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawco-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej i nie nastąpiło zatarcie kary.

§ 4.

CZYNNE I BIERNA PRAWO WYBORCZE1. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów według klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu, według stanu członków na 31 grudnia przed KWZD.

Następny delegat wybierany jest na każde 151 członków Okręgu.

Z biernym prawem wyborczym w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

- Prezydent PZHGP;

- Członkowie Zarządu Głównego;

- Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Głównej Komisji Dyscyplinarnej.Z głosem doradczym w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą zaproszeni goście.2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą wybrani delegaci przez Walne Zebrania Członków lub Delegatów Oddziałów według klucza:

- do 500 członków należy wybrać w Oddziałach 40 delegatów;

- od 501-800 członków należy wybrać w Oddziałach 45 delegatów;

- od 801-2000 członków należy wybrać w Oddziałach 50 delegatów;

- od 2001-5000 członków należy wybrać w Oddziałach 55 delegatów;

- od 5001 wzwyż członków należy wybrać w Oddziałach 1 delegata na 70 członków.

Z biernym prawem wyborczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

- Prezes Okręgu PZHGP;

- Członkowie Zarządu Okręgu;

- Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Okręgowej Komisji Dyscyplinarej.

Z głosem doradczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

- delegowani członkowie wyższych władz Związku;

- zaproszeni goście.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą według klucza:

- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków (lub Oddział nie posiada Sekcji),

- 1 delegat na 3 członków Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 90 do 120 członków,

- 1 delegat na 4 członków sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 121 do 200 członków,

- 1 delegat na 5 członków sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi powyżej 200 członków.

Z biernym prawem wyborczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:

- Prezes Zarządu Oddziału;

- Członkowie Zarządu Oddziału;

- Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

Z głosem doradczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:

- delegowani członkowie wyższych władz Związku

- zaproszeni goście

4. W przypadku powołania w trakcie kadencji nowej jednostki organizacyjnej PZHGP tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji należy dokonać w tych jednostach wyboru delegatów zgodnie z kluczem podanym w § 4 pkt. 1, 2, 3 niniejszego Rozdziału. Równocześnie nalezy dokonać korekty liczby Delegatów w funkcjonujących już jednostkach organizacyjnych danego szczebla.


REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl