LOGIN: HASLO:
Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Komisja lotowa przy ZG PZHGP

2006-08-26  Piotr Patas
................................................................................................................................
Ramowe zasady usprawnienia procedur opracowywania wyników lotowych i ich kontroli we współzawodnictwie lotowym na wszystkich szczeblach, a zwłaszcza na szczeblu ogólnopolskim (propozycja)

Piotr Patas

W kwestii kontroli i weryfikacji wyników lotowych na wszystkich szczeblach, najdelikatniej mówiąc, wszyscy mamy niedosyt. Jednym słowem – nie jest dobrze. Jedne wyniki współzawodnictwa lotowego się uznaje, innych nie. Decyzje poszczególnych instancji związkowych – co najmniej w kilku przypadkach większej wagi – nie są ze sobą zgodne. Niektórzy twierdzą, iż sytuacja w ostatnich dwóch sezonach graniczyła z kompromitacją.
Z drugiej strony niektórzy hodowcy osiągają niewiarygodne wręcz wyniki lotowe. W wielu przypadkach od kilku sezonów nikt nie dokonywał u nich inspekcji, ani w punktach koszowania, ani w trakcie powrotów gołębi. Innych „mistrzów”, w cudzysłowie, po jakimś czasie łapie się na „gorącym uczynku”. W tej sytuacji wobec wszystkich rodzą się podejrzenia. Czy wszystko było OK., czy tak dobry wynik został osiągnięty w uczciwej rywalizacji? Czy też po latach okaże, że to kolejny oszust?
Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest co najmniej kilka. Główną jest moim zdaniem fakt, iż niektórzy z nas za wszelką cenę chcą wygrywać i niestety, aby osiągnąć „sukces” – posuwają się do praktyk nieuczciwych. Z drugiej zaś strony sprzyjają temu niedoskonałe zasady i przepisy dotyczące procedur opracowywania wyników lotowych i ich kontroli, a przede wszystkim – nie respektowanie istniejących.
Coś trzeba z tym zrobić. Jakoś temu zapobiec. Nie można patrzyć na to obojętnie. Co jest celem nadrzędnym? Trzeba stworzyć przepisy i warunki, by z jednej strony uniemożliwić, czy też wydatnie ograniczyć możliwość popełniania oszustw lotowych, z drugiej zaś strony stworzyć takie warunki, by nie było niesnasek, pomówień, by w stosunku do hodowców uczciwych nie było podejrzeń, jednym słowem, by zwiększyć wiarygodność uzyskiwanych wyników.
Co proponuję?
Do zadań Komisji Lotowej przy ZG PZHGP należałoby dodatkowo:
* opracowanie jednego, wspólnego schematu spisu 50 gołębi branych pod uwagę do współzawodnictwa o MP; rozesłanie go do wszystkich oddziałów w kraju; w jednym formacie, przystosowanym do przesyłania drogą elektroniczną,
* opracowanie jednego, wspólnego schematu listy konkursowej dla wszystkich oddziałów w kraju; w jednym formacie, przystosowanym do przesyłania drogą elektroniczną i rozesłanie go do wszystkich oddziałów w kraju.
Każdy oddział:
* przesyła drogą elektroniczną do Komisji Lotowej przy ZG plan lotów do GMP oraz spisy 50 gołębi branych pod uwagę do współzawodnictwa o MP od wszystkich hodowców. Termin: np. co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego lotu konkursowego. Dane przechowywane są w ZG na płytach CD,
* przesyła drogą elektroniczną do Komisji Lotowej przy ZG listę konkursową z każdego odbytego lotu w terminie 7 dni od zakończenia czasu konkursowego. Dane przechowywane są w ZG na płytach CD,
* niezależnie od tego, w terminie 14 dni od zakończenia czasu konkursowego, każdy oddział drogą pocztową przesyła do Komisji Lotowej przy ZG pełną dokumentację z każdego lotu; m.in. listy startowo-zegarowe i potwierdzenia odlotów; kopie przechowywane są w archiwach oddziałów.
Zarząd Główny:
* powołuje do działania kilkanaście (lub nawet kilkadziesiąt) zespołów do przeprowadzania kontroli przestrzegania regulaminu lotowego w trakcie trwania sezonu lotowego; w tym także do przeprowadzania inspekcji na punktach koszowania i w przodujących gołębnikach,
* w oparciu o analizę przesyłanych list konkursowych (na końcu każdej publikowana jest aktualna kolejność przodujących hodowli), Komisja Lotowa przy ZG, w stosownym czasie np. począwszy od połowy sezonu, wyznacza do kontroli wyróżniające się gołębniki; zespołom kontrolnym zleca dokonywanie w nich inspekcji. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół. Wszelkie niedopełnienia wymogów regulaminu lotowego powodują sankcje przewidziane w regulaminie lotowym i statucie Związku.
Oddziały:
* po zakończeniu sezonu lotowego, w terminie 14 dni od zakończenia czasu konkursowego z ostatniego lotu, przesyłają do Komisji Lotowej przy ZG listy swoich hodowców, którzy osiągnęli najlepsze miejsca we współzawodnictwie o MP.
Komisja Lotowa weryfikuje je w oparciu o dokumentację lotową przesyłaną wcześniej, na bieżąco w trakcie sezonu i ogłasza wyniki współzawodnictwa o MP.
Szczytem marzeń byłoby to, gdyby w oparciu o analizę przesyłanych list konkursowych, Komisja Lotowa przy ZG, na stronie internetowej PZHGP publikowała co tydzień czołówkę hodowców z całego kraju pretendujących do tytułu MP.
To tylko zasady ramowe. O szczegółach można dyskutować. Głównie chodzi o to, by dokumentację lotową z wszystkich oddziałów gromadzić na bieżąco w jednym, centralnym miejscu, od razu po każdym locie, a przede wszystkim wzmóc kontrolę przestrzegania regulaminu lotowego, zarówno w punktach koszowania gołębi, jak i w gołębnikach, zwłaszcza w tych przodujących. Proponowana tu procedura miałaby się przyczynić do wyeliminowania znanych z niedalekiej przeszłości sytuacji niejednoznacznych, spornych, różnego rodzaju nieporozumień, podejrzeń, niesnasek, niejasności i nieprawidłowości. Przede wszystkim jednak ma ona zapobiec ewentualnym fałszerstwom i oszustom lotowym dokonywanym często już po locie na źle zabezpieczonych dokumentach lotowych. Byłby to – tym samym – wydatny krok w kierunku podniesienia wiarygodności wyników lotowych osiąganych w naszych hodowlach i podniesienia na wyższy poziom rangi naszego hobby.
Wychodząc z tymi propozycjami mam jednak pewne wątpliwości. Pierwsza, podstawowa jest taka: czy dorośliśmy do tego? Czy wszystkie zarządy oddziałów w kraju na tyle opanowały technikę komputerową i posiadły umiejętność korzystania z Internetu, by były w stanie sprostać sformułowanym wyżej wymaganiom? Czy w dobie „zachłyśnięcia się demokracją” wszyscy zgodzimy się – jeśli już nie na ujednolicenie zasad współzawodnictwa lotowego w oddziałach – to przynajmniej na ujednolicenie sposobu sporządzania list konkursowych? – a jest to warunek podstawowy. Poza tym, czy wszyscy sprostamy dość ostrym wymogom tu stawianym, np. co do terminowości dostarczania dokumentacji lotowej, jej kompletności? itd. itp.
Piotr Patas

Powrt
REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl